Category Archives: โบรกเกอร์ Forex

ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับโบรกเกอร์ Forex

การทำธุรกรรมกับโบรกเกอร์ Forex เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้เกิดขาดทุนได้ ดังนั้น, ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดนี้ ต่อไปนี้คือบางปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับโบรกเกอร์ Forex ความผันผวนของตลาด ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง, สามารถทำให้ราคาของสกุลเงินเปลี่ยนแปลงได้มากในระยะเวลาสั้น ๆ. การทำธุรกรรมในตลาดที่มีความผันผวนสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน การศึกษาและการวิเคราะห์ การทำธุรกรรมโบรกเกอร์ Forex ต้องการการศึกษาและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง โบรกเกอร์ Forexการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและขาดการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจทำให้เกิดความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจ การใช้เลเวอเรจ (leverage) เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้ผลกำไรของคุณขยับไปทางบวกได้มาก, แต่โบรกเกอร์ Forex ในทางกลับกันก็สามารถทำให้ขาดทุนขยับไปทางลบได้มากเช่นกัน. การใช้เลเวอเรจต้องมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก, เช่น การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ, นโยบายการเงิน, หรือเหตุการณ์ทางท政治, สามารถมีผลกระทบต่อตลาดโบรกเกอร์ Forex และเพิ่มความเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขตลาด โบรกเกอร์ Forex … Continue reading

Posted in โบรกเกอร์ Forex | Comments Off on ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับโบรกเกอร์ Forex