Tag Archives: ระบบ Call Center

ในยุคที่ธุรกิจการค้าต้องมีระบบ Call Center

ในยุคของการแข่งขัน การมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสินค้าและบริการของเราจะช่วยทำให้สินค้าและบริการของเราแตกต่างจากคู่แข่ง การติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาด SME,  ดังนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการของเรา การมี Call Center จึงสามารถทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้ เนื่องจาก Call Center เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้เป็นช่องทางในการติดต่อลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อรับฟังการพัฒนาสินค้าและการบริการ, เพิ่มยอดขาย, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม, ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย, เพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เพราะการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นด้วยการรับฟัง ทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอีกสิ่งหนึ่งของการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ รับฟังความคิดเห็น นำความคิดเห็นเหล่านั้นไปพัฒนา ระบบ Call Center ทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้ เพราะในยุคการแข่งขันปัจจุบันการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกธุรกิจต้องคำนึงถึง ทั้งนี้หากการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมาย เช่น การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง, รูปแบบการให้บริการที่ไม่มีมาตรฐาน หรือการให้บริการไม่ครอบคลุม ซึ่งปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ด้วยเหตุนี้ … Continue reading

Posted in อินเตอร์เน็ต | Tagged | Comments Off on ในยุคที่ธุรกิจการค้าต้องมีระบบ Call Center

Call Center เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยทางเลือกที่สำคัญให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

Call Center ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ เป็นเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาบริหารจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมงาน ด้านฐานข้อมูล และการให้บริการเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ติดต่อเข้ามา รวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทาง ธุรกิจให้กับองค์กร ดังนั้นการนำเอาโซลูชั่นและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย ถือเป็น ทางเลือกที่สำคัญให้กับองค์กร Call Center ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการให้กับบริษัทอย่างเต็มรูปแบบระบบ Call Center เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ จุดเด่นของระบบ Call Center 1. ระบบ Call Center ใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมการกระจายสายอัตโนมัติ Automatic Call Distribution (ACD) พัฒนาเพื่อนำมาบริหาร … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Call Center เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยทางเลือกที่สำคัญให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ